Vážení klienti,

nadväzne na Oznámenie ministerky spravodlivosti SR k výkladu opatrenia ÚVZ SR zo dňa 23.03.2020 ako aj zasadnutie krízového štábu Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 23.03.2020, bude prevádzka notárskeho úradu až do odvolania otvorená pre klientov

denne od 9.00 do 13.00 hod.

Vstup do priestorov úradu je povolený len s ochranným rúškom, resp.šatkou .

V prípade ďaľších informácií ma kontaktujte na tel. 0907 859179 resp.na mailovej adrese

sona.suvadova@notar.sk

Ďakujeme za pochopenie.

JUDr.Soňa Šuvadová 

notár

Notárske úkony

Úlohou notára je najmä spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch – solemizácia, osvedčovanie právne významných skutočností – verifikácia, konania vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, ďalšie činnosti podľa zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch. Ide najmä o dvojstranné právne úkony ako sú zmluvy a dohody, jednostranné právne úkony ako závety a vyhlásenia.

Notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (Iegalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, vyhlásenia o vydržaní a o iných skutočnostiach. Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Medzi ďalšie možnosti využitia služieb notára patria konania o úschovách. Notár do notárskej úschovy listiny ako sú závety, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal za určitých podmienok určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Notár má na starosti aj kompletnú dedičskú agendu. Notár ako súdny komisár z poverenia súdu prejednáva v zmysle ustanovení zákona  č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku dedičské konania. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti maže notár fyzickým a právnickým osobám poskytovať  právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak

Notárska komora SR prostredníctvom svojho Centrálnehoinformačného systému vedie  centrálne registre, ako verejné zoznamy vedené v elektronickej podobe. Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať , že zápis nezodpovedá skutočnosti. Ide o nasledovné registre:

  1. Notársky centrálny register záložných práv – notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, alebo jeho častiam, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
  2. Notársky centrálny register určených právnických osôb – notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmu.
  3. Notársky centrálny register notárskych zápisníc – obsahuje registrované notárske zápisnice.
  4. Notársky centrálny register osvedčených podpisov - notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov.
  5. Notársky centrálny register závetov - obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony spojené so smrťou fyzickej osoby.
  6. Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb - notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle právnych predpisov,
  7. Notársky centrálny register  listín (archív listín) - notár v ňom registruje  všetky notárske zápisnice a na požiadanie účastníkov v ňom ukladá aj iné listiny v elektronickej podobe.

Notársky centrálny register rozhodnutí súdu osôb pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony - notár v ňom registruje rozsudky súdov ktorými bolo rozhodnuté o pozbavení spôsobilosti osôb na právne úkony, alebo o obmedzení spôsobilosti.