Vážení klienti, dňa 30.12.2022 (piatok) bude Notársky úrad

otvorený od 9.00 do 12.00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie.

Notárske úkony

Úlohou notára je najmä spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch – solemizácia, osvedčovanie právne významných skutočností – verifikácia, konania vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, ďalšie činnosti podľa zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch. Ide najmä o dvojstranné právne úkony ako sú zmluvy a dohody, jednostranné právne úkony ako závety a vyhlásenia.

Notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (Iegalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, vyhlásenia o vydržaní a o iných skutočnostiach. Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Medzi ďalšie možnosti využitia služieb notára patria konania o úschovách. Notár do notárskej úschovy listiny ako sú závety, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal za určitých podmienok určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Notár má na starosti aj kompletnú dedičskú agendu. Notár ako súdny komisár z poverenia súdu prejednáva v zmysle ustanovení zákona  č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku dedičské konania. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti maže notár fyzickým a právnickým osobám poskytovať  právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak

Notárska komora SR prostredníctvom svojho Centrálnehoinformačného systému vedie  centrálne registre, ako verejné zoznamy vedené v elektronickej podobe. Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať , že zápis nezodpovedá skutočnosti. Ide o nasledovné registre:

  1. Notársky centrálny register záložných práv – notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, alebo jeho častiam, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
  2. Notársky centrálny register určených právnických osôb – notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmu.
  3. Notársky centrálny register notárskych zápisníc – obsahuje registrované notárske zápisnice.
  4. Notársky centrálny register osvedčených podpisov - notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov.
  5. Notársky centrálny register závetov - obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony spojené so smrťou fyzickej osoby.
  6. Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb - notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle právnych predpisov,
  7. Notársky centrálny register  listín (archív listín) - notár v ňom registruje  všetky notárske zápisnice a na požiadanie účastníkov v ňom ukladá aj iné listiny v elektronickej podobe.

Notársky centrálny register rozhodnutí súdu osôb pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony - notár v ňom registruje rozsudky súdov ktorými bolo rozhodnuté o pozbavení spôsobilosti osôb na právne úkony, alebo o obmedzení spôsobilosti.