Kontaktujte nás: 044 5280611 | sona.suvadova@notar.sk

NOTÁRSKY ÚRAD LIPTOVSKÝ HRÁDOK

JUDr.Soňa Šuvadová

notar_2.png

Odmena notára

Odmenu notára stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát prostredníctvom  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  O odmenách a náhradách notárov, číslo 31/93 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorej prílohou je sadzobník

VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 31/1993 Z.z.
o odmenách a náhradách notárov
v znení vyhlášky č. 209/1994 Z.z., v znení vyhlášky č. 423/2002 Z.z.,
v znení vyhlášky č. 607/2002 Z.z., v znení vyhlášky č. 748/2004 Z.z.,
v znení vyhlášky č. 320/2007 Z.z.,  v znení vyhlášky č. 604/2008 Z.z. a  v znení vyhlášky č. 601/2009 Z.z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ustanovuje: PRVÝ DIEL
Odmena notára za notársku činnosť .
§ 1
Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.  

§ 2
Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len "notársky úkon") je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.  

§ 3
Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.  

§ 4
(1) Ak ide o zmluvu o výmene vecí, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí § 3 druhá veta.  
(2) Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.  

§ 5
Sadzby odmeny notára podľa § 2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.

§ 6
(1) Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých  treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár po predchádzajúcom upozornení žiadateľa požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 50%.  
(2) Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h  patrí notárovi odmena zvyšná o 25%. Pri notársky úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka  alebo z nevyhnutných dôvodov počas soboty , nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.  
(3) Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.  

§ 7
Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.  

§ 8
(1) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.  
(2) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.  

§ 9
(1) Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na 
a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do centrálneho informačného systému a iné), 
b) náhradu za stratu času.  

(2)Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.  

(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov ³).  

DRUHÝ DIEL
Odmena notára za ďalšiu činnosť,
odmena správcu dedičstva a odmena
za poskytovanie právnych rád
a spisovanie iných listín v súvislosti
s výkonom notárskej činnosti.
Prvý oddiel
Odmena notára za ďalšiu činnosť Odmena notára ako súdneho komisára
§ 11
Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súd¬ny komisár") za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené, je 13 eur.  

§ 12
(1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v § 11, je všeobecná hodnota majetku4) poručiteľa, ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok po¬ručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom od¬meny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto ko¬naní je všeobecná hodnota tohto majetku.4)
(3) Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.  

§ 13
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je
z prvých 3 300 eur základu .......... 2 %,
z presahujúcej sumy
až do 16 500 eur základu  .......... 1 %,
z presahujúcej sumy
až do 33 100 eur základu .......... 0,7 %,
z presahujúcej sumy
až do 99 500 eur základu .......... 0,4 %,
z presahujúcej sumy
až do 663 800 eur základu .......... 0,2 %,
najmenej 23 eur. Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava.

§ 14
(1) Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.  
(2) Ak bolo v dedičskom konaní činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa § 11 alebo vypočítanej podľa § 13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.  


Druhý oddiel
Odmena správcu dedičstva
§ 15
Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len "správca dedičstva"), základom odmeny je všeobecná hodnota poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí obdobne.  

§ 16
Ak správca dedičstva vykoná správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa § 13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.  

§ 17
Odmenu vypočítanú podľa § 16 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné. Tretí oddiel
Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva
§ 18
(1) Ak ďalej nie je uvedené inak Súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na 
a)  náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notarskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné), 
b)  náhradu za stratu času. 

(2) Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.  

(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov ³). 

(4) Notár zisťuje všeobecnú hodnotu majetku na účely odmeny na vlastné náklady. Ak v dôsledku odvolania proti výroku o odmene notára vzniknú ďalšie trovy spojené so zisťovaním všeobecnej hodnoty majetku, notár ich znáša v prípade, ak dokazovaním bola zistená všeobecná hodnota majetku nižšia, ako určil notár.Štvrtý oddiel
Odmena notára za poskytovanie právnych rád
a spisovanie iných listín v súvislosti
s výkonom notárskej činnosti
§ 18a
Odmena za poskytovanie právnych rád 4a) a spisovanie iných listín 4b) v súvislosti s výkonom notárskej činnostije za každú skončenú polhodinu 25 eur, najmenej 15 eur.".

§ 19
(1) Náhrada za stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.  
(2)Náhrada podľa odseku 1 je 3,32 eura za každú, aj začatú polhodinu.  

§ 20
V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.  

§ 21
Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.  

§ 22
Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľu¬je na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.".

§ 23
Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v § 13 sa znižuje o 40 %.

§ 23a


(1) Za notárske úkony vykonávané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov. 
(2)  Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov. 

§ 23b
Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu. 5)

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dňom vyhlásenia je 4. február 1993. 


Vyhláška č. 209/1994 Z.z. nadobudla účinnosť 1. septembra 1994. 
Vyhláška č. 423/2002 Z.z. nadobudla účinnosť 31. júla 2002, okrem položky J a bodu 3 položky C prílohy, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2003. 
Vyhláška č.  607/2002 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januára 2003.  
Vyhláška č. 748/2004 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januára 2005.
Vyhláška č. 320/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. augusta 2007.


1) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
2) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 
3) Zákon č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v zne¬ní vyhlášky č. 626/2007.
4a) § 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.
4b) § 5 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)  Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov..
6) § 82 ods. 2 zákona  Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. 


----------------------------------------------------
SADZOBNÍK NA VÝPOČET ODMENY NOTÁRA ZA NOTÁRSKU ČINNOSŤ


Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice: 1.     Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 3 319,39 eura základu ......................................  1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ..........  0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ..........  0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu ..........  0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu ........  0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura .................  0,05 %,
najmenej .................................................................... 16,60 eura.
Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.


Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami     .................................. 66,39 eura.
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov      ..........................................  26,56 eura.
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení      ................................................  49,79 eura.
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb    ................................ 165,97 eura.
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive     ...................................   13,28 eura.
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje     ...........    1,33 eura.
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb...  23,24 eura.
8. Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
podľa osobitných predpisov53)     ......................................................................................................  13,28 eura.


Položka B:
1.     Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici     ..................................................................     16,60 eura.
2.    Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje  .......... 1,33 eura.


Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov  z informačných systémov verejnej správy5b) za každú, aj začatú stranu listiny,
ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje    .....................................................................................     1,33 eura.
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje     ....................................................................................     2,66 eura.
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis     ..........     1,99 eura.


Položka D:
1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditelného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 3 319,39 eura základu      .....................................      1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu     ..........      0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu      ..........     0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu     ..........      0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu    ..........     0,05 %,
najmenej .........................................................................    66,39 eura.
Suma nad 663 878,38 eura sa do základu nezapočítava.

2.     Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov     ..........     16,60 eura.Položka E:
Za prijatie do úschovy:
1. Ak ide o listinu    .............................................................     26,56 eura.
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura .......................  23,24 eura,
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane  ..........  49,79 eura,
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane .........  99,58 eura,
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane  ...... 165,97 eura,
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura  ...................... 331,94 eura.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami    ..........      33,19 eura.


Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami 6) za každú, aj začatú hodinu  .......... 1 euro.
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň nahliadol      ............................     3,32 eura.


Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu   ..........        1,99 eura.


Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu       ..........    1,99 eura.


Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov      ..........     3,32 eura.


Položka J:
1.     Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky
pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 eura  ........................ 33,19 eura,
pri základe nad 3 319,39 eura do 16 596,96 eura vrátane ............. 49,79 eura,
pri základe nad 16 596,96 eura do 33 193,92 eura vrátane ........... 82,98 eura,
pri základe nad 33 193,92 eura do 331 939,19 eura vrátane ........ 116,18 eura,
pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 eura  ....................... 182,57 eura.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami     ..........    33,19 eura.
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho registra záložných práv    ........................................................................................................     16,60 eura.
3. Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra záložných práv
na jedného záložného dlžníka     ..................................................................................      3,32 eura.


Položka K:
1. Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom registri dražieb     ...........    16,60 eura.
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb     ....................      9,96 eura.


Položka L:
1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu      ...............................................................................................................     1,33 eura.
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu na dobu kratšiu ako štrnásť dní ..........................................  1,33 eura,
na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov  .....................................................................................  1,99 eura,
na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov..................................................................................  2,66 eura,
na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka ...................................................................................  3,32 eura,
na dobu od jedného roka do troch rokov ............................................................................................  3,98 eura,
na dobu neurčitú  ............................................................................................................................  4,65 eura.
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín ........  6,64 eura.
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín     ...................................................  6,64 eura.


Položka M:
Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá v zmluve.".ČI. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.